Termeni si conditii de utilizare


I. PREAMBUL

1.1. Termenii si conditiile site-ului definiti de prezenta conventie au rolul de a guverna buna relatie dintre prestator si utilizator si de a oferii o imagine clara asupra colaborarii ce are loc ca urmare a aceptarii acestora. Colaborarea va incepe doar dupa ce utilizatorul este de acord cu prezenta conventie, denumita si contract. Utilizatorii care nu sunt de acord cu termenii siconditiile site-ul enuntati mai jos sunt rugati sa paraseasca de indata site-ul si sa se abtina de la plasarea unei comenzi, interactionarea cu personalul sau folosirea in vreun fel a informatiilor, materielelor si utilitatilor oferite de site sau puse la dispozitie prin intermediul acestuia.

1.2 Toti utilizatorii care folosesc pagina de internet www.promovat.eu si eventualele subpagini ale acesteia declara ca sunt majori si au implinit legal varsta de 18 ani. In caz contrar sunt rugati sa paraseasca site-ul si sa se abtina de la orice comanda sau interactiune cu personalul site-ului.

 

II. DEFINIȚII ȘI TERMENI

2.1.PRESTATOR - Prestatorul serviciilor contractate prin intermediul site-ului web.

2.2. UTILIZATOR – Orice persoană fizică care accesează și/sau utilizează site-ul web sau contractează serviciile Prestatorului.

2.3. ADMINISTRATOR - Persoana care supraveghează funcţionarea în bune condiții a site-ului web şi gestionează raporturile cu Utilizatorii.

2.4. SITE-UL WEB – Platforma https://www.promovat.eu/, prin intermediul căreia Prestatorul informează și prestează servicii Utilizatorului

2.5. SERVICII DE CONSULTANȚĂ – Orice fel de servicii de consultanță  solicitate de Utilizator cu privire la subiecte, teorii, analize academice și/sau științifice. Oricare dintre termenii folosiți pentru a desemna serviciile realizate de Prestator sunt utilizați în raporturile cu Utilizatorul în scop exclusiv informal și nu trebuie interpretați în sensul specific, juridic, al acestor termen.

2.6. CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII – Acordul de voință încheiat între Prestator și Utilizator, care prin accesarea și utilizarea site-ului https://www.promovat.eu/, respectiv prin contractarea serviciilor puse la dispoziție, își exprimă neechivoc și integral consimțământul privind Termenii și Condițiile de utilizare. Prevederile contractuale sunt redate integral și exclusiv în Termenii și Condițiile de utilizare și orice convenție anterioară sau ulterioară a părților, dincolo de acești termeni, este lipsită de efecte.

2.7. CLIENT – Orice Utilizator care solicită prestarea de servicii de consultanță, prin intermediul site-ului web https://www.promovat.eu/.

 

III. SERVICIILE DE CONSULTANȚĂ ȘI REDACTARE

3.1. https://www.promovat.eu/ este o platformă online prin care Prestatorul furnizează Utilizatorilor servicii de consultanță, în sensul prevăzut în secțiunea Definiții și termeni, pe baza unei solicitări exprese și detaliate din partea acestora.

 

3.2. Utilizatorii cunosc și acceptă faptul că serviciile de consultață nu îmbracă forma unor lucrări cu caracter științific, destinate prezentării către terțe persoane, către public sau publicării. Indiferent de forma în care este prestat serviciul de consultanță, orice concluzii prezentate în scris sau oral au caracter pur orientativ,  reprezintând o sinteză informativă și bibliografică de îndrumare, auxiliară în redactarea lucrărilor științifice sau academice necesare Utilizatorilor și nu pot fi folosite niciodată în scopul însușirii fără drept a calității de autor de către Utilizator.

 

3.3. Prestatorul nu este răspunzător de acuratețea conținutului sau surselor utilizate pentru prestarea serviciilor comandate și nici pentru modul de folosire  a acestor servicii de către Utilizator, în alte scopuri decât cele expres indicate de Termenii și Condițiile de utilizare.

 

 

IV. COMANDA ȘI EXECUTAREA COMENZII

4.1. Contractarea serviciilor de consultanță și de prestare a serviciilor de consultanță se face îndeplinind următorii pași:

-Utilizatorul accesează platforma https://www.promovat.eu/, informându-se asupra specificului serviciilor și pașilor de urmat și asupra Termenilor și condițiilor;

- Pentru detalii suplimentare, Utilizatorul contactează Prestatorul prin intermediul formularului de comandă, pus la dispoziție pe platformă, prin e-mail, la adresa contact@promovat.eu, sau la numărul de telefon 0735.912.250;

- Ca urmare a procedurii anterioare, Utilizatorul îi va comunica în detaliu unui reprezentant al Prestatorului serviiciile solicitate  și se vor stabili de comun acord detaliile de plată, timpul de execuție, prețul de execuție și termenul pentru efectuarea eventualelor completări dacă se vor impune;

- Utilizatorul își exprimă acordul privind colaborarea, devenind Client al Prestatorului; ca urmare a solicitării de servicii, Clientul va primi un e-mail de confirmare, cu toate detaliile stabilite privitoare la colaborare;

- La finalul termenului de execuție, Clientului i se va furniza un preview al serviciilor prestate în forma solicitată de Client și i se va comunica modul de plată;

- După ce Prestatorul primește confirmarea plății, i se va furniza Clientului serviciul de consultanță prestat în forma completă solicitată de Client,  în scris (doc. sau pdf.), prezentarea Power Point, pe email, comunicare orală, etc precum și factura, prin e-mail, la adresa pusă la dispoziție de Client.

- După ce Clientul primește serviciul prestat conform solicitării sale, are obligația de a verifica dacă acesta corespunde solicitării sale și dacă este necesară prestarea unor servicii suplimentare acestea putând fi solicitate în maximum 2 zile de la finalizarea prestării serviciului de către Prestator.

În cazul în care serviciile prestate trebuie să fie modificate sau completate într-o proportie mai mare de 20% din cererea inițială formulată de Client, sau dacă termenul de 2 zile a fost depășit, se consideră că este vorba despre prestarea unui nou serviciu pentru care este necesară încheierea unui nou contract de consultanță conform noilor detalii solicitate de Client;  în cazul în care Clientul nu solicită în mod expres încheierea unui nou contract de consultanță împreună cu noile costurile aferente comunicate de Prestator, atunci serviciile prestate inițial nu mai pot fi completate sau modificate.

În termen de 2 zile de la finalizarea prestării serviciilor de consultanță solicitate  se poate cere modificarea și/sau completarea serviciilor prestate o singură dată, pentru maxim 20% din forma finală solicitată de client prin contactul de consultanță încheiat. După prestarea serviciilor de consultanță modificate  conform indicațiilor Clientului, acesta din urmă nu mai poate solicita din nou modificarea;

4.2. Termenul standard de prestare a serviciilor în forma solicitată de client este de 14 zile. Părțile pot stabili, de comun acord, un alt termen de execuție. Întârzierea în executarea lucrării va fi notificată motivat Clientului, care are dreptul să refuze prestarea serviciilor sau să încheie unilateral colaborarea, fără a fi ținut la plata remunerației.

4.3 Utilizatorul intelege ca prin solicitarea, utilizarea sau accesarea, sub orice formă, a site-ului web https://www.promovat.eu/ și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, Utilizatorul își manifestă consimțământul asupra tuturor prevederilor stipulate în Termenii și condițiile de utilizare și asupra oricăror modificări unilaterale ulterioare ale acestora și declară că a citit, a înțeles și este de acord cu respectarea îndeaproape a acestora. Utilizatorii care nu sunt de acord cu respectivii termeni si conditii sunt rugati sa paraseasca site-ul web, sa nu plaseze nici o comanda prin oricare din mijloacele de comanda puse la dispozitie de site si sa ceara in mod expres incetarea colaborarii, daca o astfel de colaborare exista.

 

V. PREȚUL SERVICIILOR

5.1. Pentru serviciile de consultanță și redactare oferite de către Prestator prin intermediul site-ului web  https://www.promovat.eu/ se va percepe un preț care va fi negociat de către părți în funcție de efortul necesar prestării serviciilor de consultanță, timpul de execuție și complexitatea acestora.

5.2. Prețul va fi stabilit înainte de prestarea serviciilor, dar plata se va face după comunicarea unui preview al serviciilor prestate în forma solicitată de client și înainte de comunicarea integrală a acestora.

5.3. Serviciile vor fi prezentate integral în forma solicitată de Client și comunicate acestuia, împreună cu un Powerpoint conținând un rezumat alserviciilor de consultanță prestateși factura aferentă, abia după achitarea integrală a prețului de către Utilizator, în modalitatea indicată de Prestator.

5.4. Plata se va face online, în contul bancar comunicat Clientului la momentul finalizarii lucrarii.

5.5. Prețul achitat pentru serviciile de consultanță prestate nu este supus rambursării.

 

 

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

6.1. Prestatorul are următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita Utilizatorului orice informații necesare pentru executarea și modificarea serviciilor de consultanță solicitate de acesta;

 - dreptul la remunerarea integrală și la timp a serviciilor prestate;

- dreptul de a denunța unilateral contractul de prestări servicii, dacă Clientul nu face plata acestora în termenul indicat expres în acest sens;

- dreptul de a modifica unilateral, în orice moment, Termenii și Condițiile de utilizare, fără a notifica Utilizatorii;

- dreptul de a utiliza orice sursă pe care o consideră necesară în prestarea serviciilor de consultanță, fără să fie ținut răspunzător de acuratețea, calitatea sau caracterul științific al acesteia;

- dreptul de a incheia unilateral, inainte ca utilizatorul/clientul sa efectueze plata pentru serviciile prestate, colaborarea cu utilizatorul/clientul;

- dreptul de a întrerupe pentru viitor orice colaborare cu Utilizatorii platformei, dacă aceștia o accesează sau utilizează în scopuri nelegale sau contrare prevederilor redate în Termeni și condiții;

- dreptul de a refuza efectuarea de modificări asupra serviciilor prestate, dacă Clientul a mai beneficiat anterior de o modificare a acestora potrivit procedurii stabilite în secțiunea Comanda și executarea comenzii.

6.2. Prestatorul are următoarele obligații:

- obligația de a confirma, prin e-mail, plasarea comenzii, cu toate detaliile necesare privind prestarea serviciului solicitat;

- obligația de a executa integral și la timp serviciile solicitate de Client, potrivit instrucțiunilor puse la dispoziție de acesta;

- obligația de a furniza Clientului, după confirmarea plății, serviciile prestate în forma solicitată, împreună cu un Powerpoint, și factura aferentă plății;

- obligația de a modifica forma finală a serviciilor prestate conform solicitării Clientului, o singură dată, la solicitarea expresă a Clientului, formulată în termen de 2 zile de la comunicarea Lucrării, gratuit;

- obligația de a notifica Clientului, motivat, cu privire la orice întârziere în redactare;

 

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI/CLIENTULUI

7.1. Utilizatorul/Clientul are următoarele drepturi:

- dreptul de a solicita prestarea serviciului în forma agreată cu Prestatorul și dreptul de a-i fi confirmată, prin e-mail, plasarea comenzii;

- dreptul de a primi, la finalul termenului de execuție stabilit, un preview al serviciilor prestate în forma agreată de acesta;

- dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea de plată;

- dreptul de primi, ulterior efectuării plății, serviciile de consultanță prestate în formatul  integral conform solicitării Clientului (doc. sau pdf.), comunicare orală, etc împreună cu un Powerpoint și factura aferentă plății;

- dreptul de a solicita, în termen de maximum 2 zile de la primireaformei finale a serviciilor prestate modificarea acesteia. Utilizatorul are dreptul la o singură modificare a serviciilor de consultanță prestate cu condiția ca aceasta să nu privească mai mult de 20% din totalul acestor servicii;

- dreptul de a renunța la serviciile de consultanță în forma solicitată, după primirea preview-ului, fără a fi obligat la plata vreunei remunerații. Odată prestate integral serviciile  în formatul solicitat de client, nu are dreptul la rambursarea prețului plătit;

7.2. Utilizatorul/Clientul are următoarele obligații:

- obligația de a comunica Prestatorului orice informații necesare prestării serviciilor contractate;

- obligația de a face, integral și la timp, plata serviciilor prestate;

- obligația de a accesa/ utiliza platforma web numai în scopuri licite și conforme prevederilor Termenilor și Condițiilor de utilizare;

- obligația de a utiliza forma finală a serviciilor de consultanță prestate primită în temeiul prezentului contract numai în scopuri private: forma finală a serviciilor prestate nu poate fi folosită în scopul însușirii fără drept a calității de autor. Această formă de consultanță scrisă în formatul solicitat de Client  nu se pretinde a fi o originalăe și nu este destinată prezentării către terțe persoane, către public sau publicării sub niciun titlu și nu pot să fie pretinse niciun fel de drepturi de autor asupra lor de către nicio persoană fizică sau juridică;

- obligația de a verifica, în permanență, conținutul Termenilor și Condițiilor, acesta fiind susceptibil de modificare unilaterală de către Prestator;

 

VIII. LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1. Utilizatorii/Clienții înțeleg și își asumă că serviciile prestate de firma noastra, prin intermediul platformei https://www.promovat.eu/ sunt oferite „așa cum sunt” și nu obligă în niciun fel Prestatorul în ceea ce privește calitatea, acuratețea, validitatea, caracterul integral sau originalitatea informațiilor oferite.

8.2. Utilizatorii/Clienții își asumă că serviciile de consultanță prestate în forma solicitată de Client nu reprezintă produse originale, că nu sunt garantate de către Prestator antiplagiat și că sursele utilizate de către Prestator sunt la libera alegere a acestuia, fără ca Prestatorul să dețină drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală asupra acestora.

8.3 Prestatorul nu este în niciun fel răspunzător pentru acțiunile prezente sau viitoare ale Utilizatorilor care încalcă normele legale în vigoare privitoare la plagiat, drepturi de autor sau altele asemenea. În acest scop, Utilizatorul își asumă expres obligația de a folosiserviciile de consultanță prestate în forma solicitată de Utilizator în scopuri private, iar nu pentru prezentarea acesteia către terțe persoane, către public sau în scop de publicare. Forma finală a serviciilor prestate nu poate fi folosită în scopul însușirii fără drept a calității de autor de către Utilizator precum și de către nicio persoană fizică sau juridică.

8.4. Utilizatorii sunt obligați să se abțină de la utilizarea informațiilor și serviciilor puse la dispoziție de Prestator în scopul însușirii calității de autor sau a unor drepturi de proprietate intelectuală pe care nu le dețin.

8.5. Conținutul pus la dispoziția Utilizatorilor/Clienților prin intermediul site-ului web  https://www.promovat.eu/ servește exclusiv ca bibliografie orientativă, sursa de cercetare și documentare. În acest sens, Utilizatorii înțeleg și acceptă că pot să folosească informațiile puse la dispoziție de Prestator sub forma de consultanță numai într-o lucrare întocmită de aceștia, cu citarea oricărei lucrări științifice sau neștiințifice pusă la dispoziție drept sursă bibliografică de Prestator.

8.6. Serviciile de consultanță prestate de Prestator pot fi utilizate exclusiv în scop de documentare și nu sunt destinate să înlocuiască lucrări sau proiecte ce vor fi susținute în fața unor comisii de examinare, evaluare, finalizare a studiilor de licență, masterat și/sau doctorat.

8.7. Utilizatorii acceptă și înțeleg caracterul subiectiv al serviciilor oferite de Prestator și faptul că există posibilitatea să nu îndeplinească cerințele sale, motiv pentru care îl exonerează pe Prestator de orice răspundere pentru neîndeplinirea acestora.

8.8. Utilizatorii/Clienții acceptă că pot solicita modificarea formei finale a serviciilor prestate o singură dată (modificarea nu înseamnă refacere), în condițiile stabilite potrivit Termenilor și Condițiilor de utilizare și că nu pot solicita rambursarea plății făcute. Utilizatorii/Clienții acceptă că modificările reprezintă opera subiectivă a Prestatorului și că după realizarea modificărilor cerute, există posibilitatea ca serviciile prestate să nu îndeplinească cerințele stabilite de aceștia. O nouă modificare nu mai poate fi cerută.

8.9. Utilizatorii/Clienții înțeleg și acceptă că Prestatorul nu poate să își asume un termen de efectuare a modificărilor și că perioada necesară modificărilor poate depăși termenul de execuție pentru prestarea serviciilor în forma inițială.

8.10. Utilizatorii/Clienții sunt de acord că Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător cu privire la conținutul și calitatea serviciilor prestate, cu privire la autenticitatea și caracterul științific al surselor utilizate, cu privire la originalitatea formei finale a serviciilor prestate ori cu privire la utilizarea de către aceștia a formei finale a serviciilor prestate în alte scopuri decât cele prevăzute de Termenii și condițiile de Utilizare. Utilizatorii/Clienții renunță în mod expres la orice demers judiciar împotriva Prestatorului, derivat din serviciile prestate, cu privire la pretenții proprii (pierderi, costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli) sau pretenții ale terților, produse ca urmare a încălcării de către Utilizatori/Clienți a Termenilor și Condițiilor.

 

IX. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

9.1. Utilizatorul nu are dreptul de a redistribui sau vinde serviciile și informațiile (inclusiv forma finală a serviciilor executate de Prestator) puse la dispoziție prin intermediul site-ului web ori de a le folosi în alt scop decât cel privat, pentru care a solicitat îndrumare și asistență. Serviciile de consultanță executate de Prestator reprezintă doar suport bibliografic și informativ orientativ, iar nu lucrarea sau proiectul ce urmează a fi prezentat în fața unor comisii de examinare, evaluare, finalizare a studiilor de licență, masterat și/sau doctorat.

 

9.2. Toate informațiile ce se regăsesc pe platforma https://www.promovat.eu/ sunt proprietate exclusivă, ne rezervăm dreptul de a modifica oricând, parțial sau integral, conținutul furnizat, fără o informare prealabilă a utilizatorului.

9.3. Întregul conținut al site-ului web este protejat prin legea drepturilor de autor, drepturile asupra informațiilor oferite fiind rezervate. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului platformei web în orice scop fără confirmarea scrisă și prealabilă din partea Prestatorului.

9.4. Utilizatorul înțeleg și acceptă faptul că are obligația de a folosi informațiile și serviciile oferite numai în scopuri legale.

X. DATE PERSONALE SI CU CARACTER PERSONAL

10.1. Toate datele cu caracter personal cerute si utilizate de site-ul www.promovat.eu au ca scop realizarea bunei colaborari dintre prestator si benficiar. Solicitam doar datele care ne sunt necesare la realizarea obiectivelor si a materialelor solicitate de client si la emiterea facturii aferente serviciilor comandate.

10.2 Toate datele cu caracter personal oferite si folosite la realizarea obiectivelor colaborarii vor fi sterse dupa expirarea utilitatii acestora sau la cererea expres a utilizatorului.

10.3 Utilizatorul poate cere stergerea datelor cu caracter personal la adresa de email: contact@promovat.eu;

10.4 Utilizatorul are obligatia de a furniza prestatorului informatiile corecte, complete si care reflecta realitatea si de a actualiza informatia oferita anterior ori de cate ori aceasta se schimba sau este necesar. Utilizatorul intelege si este de acord ca in situatia in care ofera date sau informatii eronate sau false, prestatorul este exonerat de orice obligatie sau raspundere survenita ca urmare a actiunii de furnizare informatii false.

10.5 Prestatorul isi rezerva dreptul de a pune la dispozitia autoritatilor orice informatie primita de la utilizator atunci cand legea impune acest lucru.

 

XI. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Părțile convin că toate prevederile, termenii și condițiile stabilite anterior au fost luate la cunoștință și acceptate în mod liber și reprezintă intențiile lor reale și neechivoce. Prevederile contractului se reflectă în totalitate în prezentele dispoziții și nu există elemente secundare asupra cărora părțile nu au convenit.

11.2. Părțile convin să soluționeze orice neînțelegere pe cale amiabilă.

11.3. Legea aplicabilă este legea română.

Link-uri utile: GDPR

 

I.        Note introductive

1.1 Prin utilizarea, accesarea si navigarea acestui site (www.promovat.eu) sau interactiunea cu elementele de contact sau de comanda, incluzand numarele de telefon, formularele de contact sau adresele de email prezente pe site, declar ca am  18 ani impliniti, ca am citit, am inteles deplin si sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului www.promovat.eu. In caz contrar trebuie sa parasati de indata site-ul si sa nu accesati nici unul din serviciile oferite de acesta sau prin intermediul acestuia.

 1.2 Va informam ca ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, fara o notificare prealabila sau ulterioara, conventia privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.promovat.eu. Este dreptul si responsabilitatea fiecarui utilizator sa fie la curent cu respectiva conventie, pentru care se va furniza acces permanent pe toata durata colaborarii, fie prin cerere directa la adresa de email: contact@promovat.eu fie prin accesarea link-ului dedicat prezent pe fiecare pagina a site-ului, in fiecare formular de contact sau in semnatura fiecarui email de corespondenta cu reprezentatii site-ului.

1.3 Prin utilizarea formularului de comanda, unde este obligatorie declaratia cum ca clientul a citit si este de acord cu politica de confidentialitate si termenii si conditiile site-ului www.promovat.eu, apasarea butoanelor de pe site sau raspunsul la emailurile in a caror semnatura exista mesajul cu declaratia cum ca clientul a citit si este de acord cu politica de confidentialitate si termenii si conditiile site-ului www.promovat.eu se face obiectul legiinr. 425/2001 art.4 pct. 3 care echivaleaza actiunile enumerate anterior cu semnatura electronica, avand o valoare egala cu semnatura olografa.

1.4 Conform Codului de procedura civila art 266, inscrisul pe suport informatic, definit anterior la punctul 1.3 este admis ca proba la fel si in aceleasi conditii precum inscrisul pe hartie.

 

II.     Drepturile privind continutul site-ului si proprietatea intelectuala

2.1  Nu este permisa reproducerea, transmiterea, distribuirea, expunerea sau utilizarea site-ului, a materialelor de corespondenta sau a materialelor finale, rezultate ca urmare a colaborarii, in alte scopuri decat cele agreate si descrise de actuala conventie privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.promovat.eu.

 

III.  Modul de utilizare si interactiune cu site-ul www.promovat.eu

Site-ul www.promovat.eu are ca scop intrunirea cererii cu cea a ofertiei. Modul de lucru este urmtorulul:

3.1  A. Plasasrea comenzii. Prin plasarea comenzii se intelege orice actiune menita sa produca angajarea echipei din spatele prezentului website cu scopul de a produce materialele solicitate de client.

B. Prin plasarea comenzii sub orice forma: telefonica, prin email sau utilizand formularul de contact, clientul declara ca a inteles natura serviciilor site-ului www.promovat.eu, a citit si este de acord cu prezenta conventie privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.promovat.eu si ca cunoaste legislatia din Romania cu privire la modul in care pot fi utilizate materialele generate si primite ca urmare a colaborarii dintre prezentul site si client.

C. La plasarea comenzii clientului i se pot cere informatii cu caracter personal menite sa faciliteze colaborare si care vor fi utilizate in scopuri legale precum emiterea facturii. Clientul poate refuza oferirea datelor cu caracter personal cerute de personalul site-ului, caz in care comanda nu va putea fi realizata si colaborarea va fi terminata (Vezi sectiunea GDPR pentru mai multe informatii).

D. Clientul nu poate trimite fisiere, linkuri sau materiale virusate, care contin malware de orice fel sau elemente ce au ca scop producerea de daune de orice fel site-ului www.promovat.eu sau personalului care se ocupa cu gestionarea acestuia. In cazul in care clientul incalca aceasta dispozitie, va raspunde legal in fata legii din Romania si va datora site-ului despagubiri de minim 25.000 Euro.

E. Comanda este considerata plasata doar dupa stabilirea clara a cerintelor clientului, a modului de lucru, a pretului si a duratei de executie. In urma plasarii comenzii clientul va primii un mail de confirmare, ce are ca scop confirmarea faptului ca respectiva comanda a fost plasata cu succes.

F. Comanda poate fi anulata in orice moment, pana la efectuarea platii de catre client in contul oferit. Anularea comenzii poate fi realizata fie de client fie de un reprezentant al site-ului www.promovat.eu, prin notificarea telefonica sau prin intermediul emailului, fara a fi nevoie de o justificare sau informatii suplimentare. Anularea comenzii produce efecte imediate care duc la terminarea colaorarii. In urma anularii comenzii, nici una dintre parti nu va datora celeilate parti despagubiri materiale, financiare sau de orice fel.

G. Dupa anularea unei comenzi, colaorarea poate fi reluata prin plasarea unei comenzi noi si doar cu acordul ambelor parti.

      3.2 A. Desfasurarea colaborarii. Colaborarea dintre client si site se realizeaza conform actualei conventii privind termenii si conditiile de utilizare a site-ului: www.promovat.eu si conform legislatiei din Romania.

B. Pe parcursul desfasurarii colaborarii clientul are dreptul sa ceara statusul materialelor comandate, folosind numarul de telefon sau adresa de email furnizate.

C. Pe parcursul desfasurarii colaborarii reprezentatii site-ului www.promovat.eu pot cere informatii suplimentare sau alte materiale menite sa ajute la realizarea materialelor cerute.

D. Colaborarea poate fi anulata in orice moment, pana la efectuarea platii de catre client in contul oferit. Anularea colaborarii se poate face fie de catre client fie de catre un reprezentant al site-ului  www.promovat.eu,  prin notificarea telefonica sau prin intermediul emailului, fara a fi nevoie de o justificare sau informatii suplimentare. Anularea colaborarii produce efecte imediate care duc la terminarea colaborarii. In urma incetarii colaborarii la cererea unei parti, nici una dintre parti nu va datora celeilate parti despagubiri materiale, financiare sau de orice fel.

E. La finalul perioadei de colaborare, clientul va primi un email din partea prestatorului, prin termediul caruia este notificat de finalizarea materialelor comandate. Acest email contine metoda de plata si contul firmei in care se va efectua plata. Acest email contine o previzualizare a materialelor comandate si toate informatiile necesare pentru ca clientul sa-si dea seama daca materialele realizate de prestator respecta exigentele si cerintele sale.

F. In urma primirii mailului de la finalul colaborarii, mail ce cuprinde metoda de plata si previzualizarea materialelor realizate, clientul poate refuza efectuarea platii pentru neconformitatea materialelor comandate sau orice alt motiv. In acest caz colaborarea dintre parti se termina fara a produce efecte ne natura financiara, materiala sau legala.

G. In urma primirii mailului de la finalul colaborarii, mail ce cuprinde metoda de plata si previzualizarea materialelor realizate, clientul poate efectua plata in contul oferit. Prin efectuarea platii clientul declara cxa materialele previzualizate in cadrul mailului respecta indicatiile sale, sunt corecte si ca este de acord cu cumpararea acestora fara drept de retur.

H. Din cauza naturii serviciilor furnizate si a materialelor realizate la cererea clientului, odata platite si trimise clientului, acesta nu le mai poate restitui. Bunurile, materialele si serviciile cumparare utilizand site-ul www.promovat.eu sunt considerate consumate in momentul citirii acestora de catre client, iar contravaloarea lor nu mai poate fi recuperata sau rambursata.

I. Site-ul www.promovat.eu are dreptul de a realiza colaborarea, fara rambursarea sumei de bani incasate, in orice moment daca se observa o incalcare a legii din Romania sau a prezentei conventii privind termenii si conditiile de utilizare.

3.3 A Servicii post vanzare. Clientii site-ului www.promovat.eu pot beneficia de revizuiri gratuite.

B. Clientii site-ului www.promovat.eu au dreptul sa solicite revizuirea materialelor primite in urma colaborarii in maxim doua zile de la trimiterea acestora catre client.

C. Site-ul www.promovat.eu isi rezerva dreptul de a refuza orice fel de revizuire sau modificare ceruta de client, fara a restitui suma de bani aferenta serviciului sau a materialelor comandate, in parte sau integral.

D. Clientii site-ului www.promovat.eu inteleg ca revizuirile sunt oferite ca bonus, nu ca parte din pachetul de servicii comandate si pot fi realizate doar in anumite conditii si doar cu acceptul partenerilor care s-au ocupat de realizarea materialelor comandate.

I. Site-ul www.promovat.eu are dreptul de a rezilia colaborarea si de refuza efectuarea reviziilor cerute de client, fara rambursarea sumei de bani incasate, in orice moment daca se observa o incalcare a legii din Romania sau a prezentei conventii privind termenii si conditiile de utilizare.

 

IV.  Natura serviciilor si a materialelor comandate

4.1  Materialele comandate si primite ca urmare a colaborarii cu site-ul www.promovat.eu au un scop pur informativ.

4.2  Materialele primite in urma colaborarii cu site-ul: www.promovat.eu nu pot fi folosite la facultate, trimise profesorului sau prezentate in fata unei comisii de examinare ca si creatie proprie.

4.3  Materialele primite ca urmare a colaborarii cu site-ul www.promovat.eu, desi pot lua forma unei lucrari de licenta, lucrare de masterat, lucrare de disertatie, lucrare de grad, lucrare de treapta, lucrare de doctorat sau alta forma de proiect academic, nu pot fi folosite decat in scopuri legale, pur informative si care nu incalca legile educatiei sau ale plagiatului.

4.4  Scopul serviciilor si a materialelor comandate este considerat indeplinit odata cu citirea acestora de catre client.

4.5  Materialele primite in urma colaborarii cu site-ul www.promovat.eu nu pot fi folosite in alte scopuri decat cele pentru care au fost create, si anume scopuri pur informative cu privire la cum ar trebuii sa arate o lucrare academica completa care respecta cerintele clientului. Clientul este responsabil integral de modul cum foloseste materialele primite ca urmare a colaborarii cu site-ul www.promovat.eu.

4.6  Clientul nu poate cere daune site-ului www.promovat.eu generate ca urmare a actiunilor sale care nu respecta sau au respectat conventia privind termenii si conditiile de utilizare ale site-ului, sau a folosit materialele primite intr-un mod ilegal sau altul decat cel pentru care au fost create.

4.7  Materialele primite ca urmare a colaborarii cu site-ul www.promovat.eu nu sunt originale.

4.8  Materialele primite ca urmare a colaborarii cu site-ul www.promovat.eu sunt o colectie de date, informatii si elemente preluate asa cum sunt din surse fizice si online si aranjate sub o forma ceruta de client. Informatia folosita la relizarea materialelor comandate de client se poate regasii integral sau fragmentat in carti, pagini de web, biblioteci, brosuri si librari intr-o forma nealterata fata de cea prezenta in materialele comandate de client.

4.9  Natura serviciilor oferite de site-ul www.promovat.eu este aceea de culegere a informatiei solicitate de catre client si asezarea ei sub o forma solicitata de client. Site-ul www.promovat.eu nu realizeaza materiale originale sau care au scopul folosirii la facultate, in fata comisiei de examinare sau prezentarea catre terte persoane. Scopul serviciilor oferite de catre site-ul www.promovat.eu este acela de a culege informatii si de a le aranja sub forma ceruta de client pentru a crea materiale cu scop pur informativ.

 

V.    Tarifare si pretul practicat

5.1  Tariful practicat pentru serviciile comandate prin intermediul site-ului www.promovat.eu sunt calculate in functie de cerintele fiecarui client.

5.2  La calcularea pretului final pentru materialele comandate se ia in calcul elemente precum durata estimata de finalizare a proiectului, complexitatea materialelor cerute, disponibilitatea redactorilor, etc.

5.3  Doua proiecte relativ similare pot avea un pret diferit, lucru generat de disponibilitatea redactorilor, timpul de executie sau a perioadei din an cand se incepe colaborarea.

 

VI.  Durata colaborarii

6.1  Colaborarea incepe dupa plasarea comenzii si acceptarii modului de lucru si a termenilor si conditiilor site-ului www.promovat.eu.

6.2  In functie de complexitatea materialelor comandate, a disponibilitatii personanului si a altor elemente, durata unei colaborari poate varia. Durata colaborarii este intotdeauna stabilita in procesul de definitivare a comenzii.

6.3  Durata colaborarii poate suferii ca urmare a unor elemente si evenimente ce nu se afla sub controlul nostru.

6.4  Durata de realizare a colaborarii poate fi modificata de oricare dintre parti fara a produce efecte financiare, materiale sau legale.

6.5  Colaborarea poate fi oprita in orice moment, de oricare dintre parti, prin instintarea celeilalte parti telefonic sau prin email.

6.6  Intreruperea colaborarii ca urmare a manifestarii dorintei de catre una din parti nu va produce efecte financiare, materiale sau legale nicuneia dintre parti.

6.7  Colaborarea se incheie in urma efectuarii platii in contul furnizorului si primirea materialelor comandate prin email.

6.8  O colaborare intrerupta, poate fi reluata oricand doar cu acordul ambelor parti. In acest caz o renegociere a elementelor anterior agreate poate avea loc.

 

VII.                       Livrarea materialelor comandate

7.1  Materialele comandate care au fost finalizate vor fi livrate catre client doar dupa reflectarea contravalorii facturii in contul firmei.

7.2  In cazul in care clientul doreste sa primeasca mai repede materialele finalizate, acesta poate face dovada platii in contul firmei si poate cere livrarea materialelor inainte de reflectarea contravalorii facturii in contul firmei. Aceasta metoda trebuie agreata in prealabil cu un reprezentant al site-ului www.promovat.eu.

7.3  In cazul in care clientul incearca fraudarea societatii comerciale prin trimiterea unei dovezi de plata false, anularea tranzactiei prin banca dupa primirea materialelor sau alte mijloace sau metode, subscrisa societate va lua toate masurile pentru ca respectiva persoana care a incercat fraudarea sa suporte toate rigorile legii.

7.4  Materialele platite vor fi livrate intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul reflectarii contravalorii serviciilor comandate in contul firmei.

 

                

Politica de Cookies

Prezenta Politică privind fişierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://www.promovat.eu.

 

Informaţiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea şi administrarea cookie-urilor de către în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 

1. Ce sunt cookie-urile?

Un "internet Cookie" (termen cunoscut şi sub denumirea de "browser cookie" sau "HTTP cookie" ori pur şi simplu "cookie") reprezintă un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

 

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome).

 

Cookie-urile odată instalate au o durată de existenţa determinată, rămânând "pasive", în sensul că nu conţin programe software, viruşi sau spyware şi nu vor accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

 

Un cookie este format din două părţi: numele cookie-ului şi conţinutul / valoarea cookie-ului.

 

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

 

2. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experienţă mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecărui utilizator în parte, după cum urmează:

 

îmbunătăţirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării / utilizării acesteia de către utilizatori;

furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată aceasta pagină de internet către , în calitate de deţinător al acestei pagini de internet;

anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcţie de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează aceasta pagină de internet, poate adopta măsuri pentru că aceasta pagină de internet să fie mai eficientă şi mai accesibilă pentru utilizatori.

 

3. Care este durata de viaţă a cookie-urilor?

Durata de viaţă a cookie-urilor poate varia în funcţie de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină şi durata de viaţă a acestora:

 

Cookie-uri de sesiune - este un cookie care este şters automat când utilizatorul îşi închide browserul.

Cookie-uri persistente / fixe - este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (câteva minute, zile sau câţiva ani în viitor) sau până la stegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

4. Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumite secţiuni de conţinut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terţi, adică nu de către [deţinătorul website-ului], caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terţi.

 

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terţi:

 

Google Analytics

Facebook Pixel

Hotjar

 

 

5. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet?

Prin utilizarea / vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 

a. Cookie-uri de performanţă a paginii de internet

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

c. Cookie-uri pentru geotargeting

d. Cookie-uri de înregistrare

e. Cookie-uri pentru publicitate

f. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

a. Cookie-uri de performanţă

 

a. Cookie-uri de performanţă a paginii de internet

 

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferinţele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferinţelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

 

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

 

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat / utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

 

c. Cookie-uri pentru geotargeting

 

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte tara de provenienţă a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleaşi reclame indiferent de limba selectată.

 

d. Cookie-uri pentru înregistrare

 

Atunci când va înregistraţi pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest fapt. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteţi înregistrat.

 

De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opţiunea "păstrează-mă înregistrat", aceste cookie-uri se vor şterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

 

e. Cookie-uri pentru publicitate

 

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia şi timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar.

 

Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicităţii online. Ele sunt anonime, stocând informaţii despre contentul vizualizat, nu şi despre utilizatori.

 

6. Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit recunoaşterea browserului. Aceasta pagină de internet recunoaşte browserul până când cookie-urile expira sau sunt şterse.

 

7. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face aceasta pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităţilor de utilizare ale acesteia.

 

Utilizatorii îşi pot configura browserul să respingă fişierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Cu toate acestea, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferinţelor şi interesele dumneavoastră, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secţiunea "opţiuni" sau în meniul de "preferinţe" al browserului tău.

 

Pentru a înţelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

 

Setari Cookie pentru Google Chrome

Setari Cookie pentru Mozilla Firefox

Setari Cookie pentru Apple Safari

Setari Cookie pentru Microsoft Internet Explorer

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, va rugam sa va adresati la: contact@promovat.eu

Scrie-ti propria lucrare de licenta

Nu apela la servicii de redactare lucrare de licenta la comanda sau la persoane care fac lucrari de licenta. Scrie-ti propria lucrare de licenta intr-un mod care respecta legea si normele de etica si moralitate.
Incurajam pe toata lumea sa lucreze singuri la propria lucrare de licenta si sa nu apeleze la oameni sau firme care scriu lucrari de licenta (sau alte forme de lucrari stiinfice) la comanda.
Incurajam comportamentul cinstit, respectarea legii si activitatile morale.